Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er 1 of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar. Daar waar de vertaalde algemene voorwaarden van de Nederlandse afwijken, zijn de Nederlandstalige algemene voorwaarden leidend.

Artikel 1: Definities

1.1 IsLive.com B.V.: De besloten vennootschap IsLive.com B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.islivebv.nl, Tel. +31-23-7519818, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 50227505, btw-identificatienummer NL822629847B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als IsLive.

1.2 Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.3 Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4 Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door IsLive geleverde diensten of producten.

1.5 Member database: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door IsLive aangewezen gebruikers.

1.6 Performer: Een menselijke gebruiker die, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via de website.

1.7 Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en performer beelden.

1.8 Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen IsLive en de Gebruiker.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van IsLive

2.3 Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1 Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.

3.2 Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3 Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

3.4 Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer IsLive vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan IsLive het account beëindigen of opschorten.

3.5 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker IsLive direct op de hoogte brengen.

3.6 IsLive kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7 Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal IsLive direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 IsLive spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2 Gebruiker kan IsLive op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van IsLive.

Artikel 5: Content

5.1 IsLive is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content met uitzondering van de performer beelden.

5.2 De performer is onafhankelijke en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.

5.3 IsLive is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. IsLive heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer zal gebruiker IsLive direct op de hoogte brengen. IsLive zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.4 IsLive gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1 IsLive besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

6.2 Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van IsLive. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die IsLive noodzakelijk acht.

6.3 Wij gebruiken jouw e-mailadres om je diverse notificaties, relevante suggesties en/of promotionele e-mails te sturen. Hierbij wordt de optie tot uitschrijven geboden.

6.4 IsLive besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.5 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van IsLive om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1 Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door IsLive serieus in behandeling worden genomen.

7.2 De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij IsLive kenbaar te maken.

7.3 IsLive zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. IsLive zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij IsLive of diens licentiegevers.

8.2 Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van IsLive worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan IsLive of haar licentiegevers.

8.3 Voor zover performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan IsLive toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan IsLive en vrijwaren IsLive derhalve van aanspraken van derden. IsLive is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

8.4 Mocht IsLive op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft IsLive het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

9.1 IsLive heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

9.2 IsLive wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

10.1 Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Terms and Conditions

 

General

General conditions apply to visits to and the use of this website and other services we provide. Read the general conditions carefully before visiting the website and/or using our services. If there are any points in our general conditions that you are unable to accept or if you have difficulty reading these general conditions, discontinue your visit to this website immediately. This or future visits to this website and/or the use of our services implies that you fully and unreservedly accept these general conditions. These general conditions are also available in Dutch. In the event of any departure from the Dutch general conditions, the Dutch general conditions shall prevail.

Article 1: Definitions

1.1 IsLive.com B.V.: the private company with limited liability IsLive.com B.V., with its registered office and principal place of business at Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.islivebv.nl, tel. +31-23-7519818, registered in the Trade Register under file number 37074926, hereinafter deemed to be the operator, owner and manager thereof, hereinafter also referred to as "IsLive.com B.V.".

1.2 Hyperlink: links primarily intended for presentation to a human user.

1.3 Website: a medium for presenting information via the Internet.

1.4 User: the individual/person visiting this website and/or using the services or products provided by IsLive.com B.V..

1.5 Member database: that part of the website that the user may use in return for payment and possibly by logging in. This part is screened off from visits by the public and intended for paying users or users specifically designated by IsLive.com B.V.

1.6 Performer: a human user who, possibly directed by the user, performs actions before the camera and, using a computer and an Internet connection, for example, displays the images via the website.

1.7 Content: the actual content of a website; the content comprises amongst other things, but not exclusively films, photographs, texts and performer images.

1.8 Logging: the digital storage of data on incidents or events that have taken place on the website or member database(s).

Article 2: Scope and nature of conditions

2.1 These general conditions apply between IsLive.com B.V. and the user.

2.2 These general conditions apply to the use of a website or service of IsLive.com B.V.

2.3 Sequence of validity: these general conditions. Moreover, the law or European regulations apply, insofar as they have not yet been incorporated into local legislation.

2.4 In the event of any provisions of these conditions possibly being void or voidable, the other provisions shall remain in force and the provision concerned shall be converted into a valid provision that reflects the original intention as closely as possible.

Article 3: Content and use of the website

3.1 This website is intended to support the use of and payment for services provided via this website.

3.2 Use of the website and services provided via the website is open to anyone aged at least 18. If you are not yet 18 years old, object to the content of this website and/or if the user of the website or services provided is in a geographical area where access to the website or use of the services provided is prohibited, discontinue the visit to this website immediately.

3.3 The user may create an account by completing the registration process. When completing the registration process, users must provide up-to-date and complete information on themselves.

3.4 The user is not entitled to create an account for other parties, transfer an account and/or permit others to use the account. If the data on the user are for any reason no longer correct or complete, the user must amend the data to bring them up to date again. If the user provides inaccurate or incomplete personal information and if IsLive.com B.V. establishes that the information provided is inaccurate or incomplete, IsLive.com B.V. may terminate or suspend the account.

3.5 Users are responsible for keeping their user name and password secret. The user is solely liable for any use of the account made by third parties, regardless of the way in which they gained access to the account. In the event of suspected misuse of the account, the user shall immediately notify IsLive.com B.V..

3.6 IsLive.com B.V. can never be held liable for the account’s use or improper use.

3.7 Gaining unauthorised access to this website and/or the member database is a punishable offence. IsLive.com B.V. shall immediately report any suspected misuse.

Article 4: Liability

4.1 IsLive.com B.V. shall do its utmost to ensure that the website is continuously available and shall secure it with all reasonable means.

4.2 The user shall not be able to hold IsLive.com B.V. liable in any manner for inconvenience caused by work, problems, interventions, changes or limitations in functionality or for other matters that affect the availability of the website or other services of IsLive.com B.V..

Article 5: Content

5.1 IsLive.com B.V. is entirely responsible for all the content published on the website, with the exception of the performer images.

5.2 The performer is independent and uses the website to deliver services to users of the website. Performers determine for themselves the composition of the services they deliver, provided the services delivered are not in breach of Dutch legislation and the legislation of the country from which the performer delivers services. If the services delivered are in breach of the legislation of the geographical area in which the user is located, the user must discontinue the services immediately.

5.3 IsLive.com B.V. is not responsible for actions performed by performers that are in breach of the law. IsLive.com B.V. does not have the means to permanently monitor the services delivered by the performer. The user shall notify IsLive.com B.V. immediately in the event of a suspected breach of the law by a performer. IsLive.com B.V. shall then do everything within its power to prevent any repetition and, if necessary, to remove the content concerned from the website.

5.4 IsLive.com B.V. uses third-party websites, amongst other means, in return for payment or otherwise, to direct visitors to its website. This also means that third parties who are responsible for placing these hyperlinks are liable for the content of the website and the way in which the third party concerned directs the user to the website by means of hyperlinks.

Article 6: Privacy, personal data and monitoring of use

6.1 IsLive.com B.V. pays the greatest attention to protecting the personal data of the website’s users. For additional information, please read the privacy statement on this website.

6.2 While visiting the website and/or using the services, information on the user is logged. This information is necessary for the website to work properly and for optimising/improving the website and/or for other services of IsLive.com B.V. This information can also be used for tracing errors and/or breaches of these general conditions, statutory provisions or for other matters that IsLive.com B.V. deems necessary.

6.3 IsLive.com B.V. pays the greatest attention to protecting this information and shall never share it with third parties.

6.4 In the event of a breach of the provisions of these general conditions, actions that are in breach of the law and/or in the case of fraud, the account shall be blocked immediately, without notice, and membership shall be terminated with immediate effect. In this case, the purchased balance shall cease to apply immediately and irrevocably. The costs associated with tracing the misuse or fraud shall be recovered from the user. This shall not affect the right of IsLive.com B.V. to recover from the user any losses suffered and any judicial and extrajudicial costs incurred.

Article 7: Handling complaints

7.1 IsLive.com B.V. shall deal seriously with all complaints concerning the website’s use or quality or complaints of any other description.

7.2 The user must send written notice of the complaint to IsLive.com B.V. by e-mail.

7.3 IsLive.com B.V. shall endeavour to settle the complaint within 10 working days. IsLive.com B.V. shall notify the customer about this by e-mail.

Article 8: Intellectual property

8.1 All intellectual property rights and similar rights to all the services, products and information provided on the website shall belong exclusively to IsLive.com B.V. or its licensors.

8.2 Nothing on this website may be reproduced without the written consent of IsLive.com B.V.. The intellectual property rights to all the texts, images, sounds and software on this website belong to IsLive.com B.V. or its licensors.

8.3 Insofar as performers send texts, images, sounds and/or software to IsLive.com B.V. or leave them on the website, users shall transfer all intellectual property rights thereto to IsLive.com B.V. and therefore indemnify IsLive.com B.V. against claims brought by third parties. IsLive.com B.V. shall therefore be entitled, amongst other things, to exploit these contributions commercially.

8.4 In the event of being informed of (allegedly) infringing material or (allegedly) infringing links to the website, IsLive.com B.V. shall be entitled but not obliged to remove the content or the links immediately.

Article 9: Price changes and amendments to the general conditions

9.1 IsLive.com B.V. shall be entitled to change the services and prices published on its website at any time and thereby to amend, adjust or supplement the provisions of these general conditions. It is your personal responsibility to regularly read these general conditions. By continuing to use the website after the commencement date of the changes, you indicate that you approve the change(s) and accept them.

9.2 IsLive.com B.V. rejects any form of liability for possible harmful consequences that could arise from changes made to the content of the website or the general conditions

Article 10: Disputes and Dutch law

10.1 The use of this website is subject to these general conditions.

10.2 Dutch law applies to these general conditions.

10.3 All disputes concerning these general conditions shall be subject to the judgement of the court with jurisdiction in the Netherlands.

 

Condiciones Generale

 

General

La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes Condiciones Generales de Acceso y Uso ( en adelante, las “Condiciones Generales”). El hecho de acceder a este Sitio Web y utilizar los servicios ofrecidos le atribuye la condición de “Usuario” e implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas Condiciones Generales. Le rogamos que lea atentamente estas Condiciones Generales. Si no acepta las presentes Condiciones Generales, parte de ellas o no entiende por completo el contenido, le rogamos que abandone inmediatamente éste Sitio Web. Su visita actual o la futura visita de este Sitio web, implica que acepta, sin reserva alguna, estas Condiciones Generales. Estas Condiciones Generales estan tambien disponible en idioma inglés. En caso de que existan desviaciones, siempre tendrán validez las Condiciones Generales holandesas.

Artículo 1: Definición

1.1 IsLive.com BV. La sociedad limitada y privada IsLive.com BV, con sus registro oficial y su sede principal en Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, Paises Bajos, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, tel. +31-23-7519818 registro mercantil número 50227505, CIF: NL 822629847.B01, como operador, titular y manager de la misma, en adelante "IsLive.com BV".

1.2 Hiperenlace: Enlaces con objeto de presentaciones a usuarios humanos.

1.3 Sitio Web: Un medio para presentar información a través de internet.

1.4 Usuario: La persona que visita éste Sitio Web y/o ultiliza los servicios o productos ofrecidos por parte de IsLive.com BV.

1.5 Banco de datos de miembros: La parte del Sitio Web que el usuario puede visitar a través de un pago y probablemente por log-in. Esta parte esta fuera de acceso para visitantes públicos y esta determinado para el uso exclusivo de usuarios de pago y usuarios designados por IsLive.com BV.

1.6 Modelos: Un usuario humano, posiblemente dirigido por el usuario, practíca actos sexuales delante de la cámara y por ejemplo reproduce estas imagenes en la página web a través de un ordenador y una conexión de internet.

1.7 Contenido: el contenido actual de un Sitio Web; éste contenido incluye entre otros pero no se limita a peliculas, fotos, textos e imagenes de los modelos.

1.8 Registros: Grabación digital de datos de incidencias y eventos que ocurran en el Sitio Web o en el banco de datos de miembros.

Artículo 2: Ámbito de validez y forma de condiciones

2.1 Estas Condiciones Generales se aplican entre IsLive.com BV y el Usuario.

2.2 Estas Condiciones Generales se aplican para el uso del Sitio Web o los servicios ofrecidos por IsLive.com BV.

2.3 Orden de validez: Estas Condiciones Generales. Además se aplica la legislación europea en caso de que aún no esté incluida en la legislación local.

2.4 La ilicitud, invalidez o ineficacia de cualquiera de las Condiciones Generales no afectará a la eficacia del resto y la parte en cuestión deberá ser convertida en eficacia y refleje el objeto original lo más preciso posible.

Artículo 3: Contenido y uso del sitio web

3.1 Este Sitio Web tiene el objetivo de apoyar el uso y el pago de servicios ofrecidos a través de éste Sito Web.

3.2 El uso del Sitio Web y los servicios ofrecidos de este Sitio Web son accesibles para personas que tengan al menos 18 años de edad. El Usuario menor de edad no está autorizado a acceder a este Sitio Web o utilizar los servicios ofrecidos y debe abondanor este Sitio Web inmediatamente. Si usted es menor de edad, no tiene al menos 18 años o el contenido puede herir su sensibilidad, deberá abandonar inmediatamente éste Sitio Web. La permanencia en este Sitio Web implica su declaración expresa de disponer de la mayoría legal necesaria, de acuerdo con su legislación local de su zona geográfica, aplicable, para la visualización del contenido contenidos y el uso de los servicios ofrecidos.

3.3 Usuarios pueden crear una cuenta completando el proceso de registración. Los Usuarios deben facilitar datos actuales y completos sobre su persona.

3.4 Queda prohibido la apertura de una cuenta para otra persona, trapasar una cuenta o dar acceso a través de su cuenta propia. Si los datos facilitados por y del Usuario por alguna razón no siguen validos, el Usuario tiene la obligación de emitir y corregir sus datos para mantenerlos actualizados. Si el Usuario emite información personal incompleta o falsa, y IsLive.com BV detecta que la información emitida es incompleta o falsa, IsLive.com BV puede anular o suspender la cuenta.

3.5 Usuarios son responsables y tienen el deber de guardar y mantener secreto sus datos de acceso, como nombre de usuario y clave. El Usuario queda responsable del uso a través de su cuenta por terceros, sin perjuicio de la manera que se haya adquirido el acceso a través de su cuenta. En caso de que el Usuario sospeche un uso fraudulento de su cuenta, el Usuario tiene la obligación de informar a IsLive.com BV inmediatamente.

3.6 IsLive.com BV queda exonerado de la responsabilidad del uso de la cuenta del Usuario, igualmente queda exonerado de la responsabilidad del uso fraudulento de la cuenta.

3.7 Acceder o intentar acceder sin autorización a recursos, áreas restringidas del Sitio Web o banco de datos de miembros es penable. En caso de sospechar uso fraudulento se debe informar IsLive.com BV directamente.

Artículo 4: Responsabilidad

4.1 IsLive.com BV se compromete al buen funcionamiento del Sitio Web y asegurarla con todas las medidas necesarias razonables.

4.2 IsLive.com BV no se hace responsable de los posibles problemas técnicos causados por mantenimiento, incidencias, cambios u otras razones que causen accesibilidad limitada y/o interrumpida que puedan surgir y que dificulten el acceso a este Sitio Web o sus servicios.

Artículo 5: Contenido

5.1 IsLive.com BV se hace responsable del contenido publicado en el Sitio Web excepto de las imagenes de los modelos.

5.2 Los modelos son independientes y ultilizan el Sitio Web para ofrecer servicios a los Usuarios del Sitio Web. Los modelos deciden por si mismo que tipo de servicio quieren ofrecer, siempre que el servicio emitido no sea infracción de la legislación de Los Paises Bajos, ni infracción de la legislación del pais de donde el modelo/la modelo ofrece su servicio. En caso de que el servicio emitido incluya una infracción con la legislación en la área geográfica del Usuario, el Usuario debe abandonar el servicio inmediatamente.

5.3 IsLive.com BV no se hace reponsable de las actuaciones emitidas por los modelos que infrinjan la ley. IsLive.com BV no dispone de medios para controlar permanente el contenido y/o las actuaciones de los modelos que emiten. El Usuario debe de informar inmediatamente a IsLive.com BV en caso de una probable infracción de la ley causada por los modelos. IsLive.com BV se encargará de tomar medidas a su alcance para prevenir la repetición y si fuera necesario de quitar el contenido en cuestión del Sito Web.

5.4 IsLive.com BV ultiliza entre otras cosas páginas web de terceros a cambio de pago o tambien, para dirigir visitantes a sus páginas web. Esto implica que terceros que coloquen estos hiperenlaces son responsable del contenido del Sitio Web y de la manera que el Usuario sea dirigido a través de hiperenlaces a la página web.

Artículo 6: Privacidad, datos personales y control de uso

6.1 IsLive.com BV toma medidas con grande diligencia y precaución para proteger los datos personales de los Usuarios del Sitio Web. Para más información le remitimos a la sección denominada Política de Privacidad en ésta página web.

6.2 Durante su visita de éste Sitio Web y/o utilización de los servicios, información del Usuario está almacenada. Esta información es necesaria para un buen funcionamiento del Sitio Web y para optimizar/mejorar el Sitio Web y/o otros servicios de IsLive.com BV. Esta información tambien sirve para detectar errores y/o la violación de estas Condiciones Generales, disposición legal u otras razones que IsLive.com BV considere necesarias.

6.3 IsLive.com BV IsLive.com BV toma medidas con grande diligencia y precaución para proteger los datos personales de los Usuarios del Sitio Web y en ningún caso los compartirá con terceros.

6.4 En caso de violación de estas Condiciones Generales, por infracción de la ley y/o en caso de fraude, la cuenta del Usuario será bloqueada inmediatamente sin aviso previo, y la afiliación será terminada al mismo tiempo. En éste caso el saldo comprado expirará. Los gastos que provienen de la prosecución de la violación o fraude irán a cargo del Usuario. Esto no afectará el derecho de IsLive.com BV de recuperar todas las perdidas sufridas a cargo del Usuario, y además todos los gastos asociados, sean gastos judiciales o extrajudiciales.

Artículo 7: Gestión de quejas

7.1 Todas las quejas asociadas al uso del Sitio Web, en cuanto a la calidad o cualquier otra queja, serán tratadas con seriedad por IsLive.com BV.

7.2 El Usuario debe de enviar su queja a IsLive.com BV por escrito a través de un e-mail.

7.3 IsLive.com BV se compromete a tratar solucionar la dicha queja en un plazo de 10 dias. IsLive.com BV notificará al Usuario por email.

Artículo 8: Propiedad intelectual

8.1 Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos asociados de todos los servicios e información ofrecidos en el Sitio Web corresponden en exclusivo a IsLive.com BV o sus licenciatarios.

8.2 No está permitido reproducir ningún contenido en este Sitio Web sin el previo consentimiento por escrito de IsLive.com BV. Todos los derechos de propiedad intelectual de todos los textos, imagenes, sonidos y software en este Sitio Web son propiedad de IsLive.com BV o sus licenciatarios.

8.3 La puesta a disposición de IsLive.com BV de textos, imagenes, sonidos y/ o software por parte de los modelos y/o Usuarios a través de envío o colocación en el Sitio Web, implica el traspaso de todos los derechos intelectuales e industriales a IsLive.com BV y exonerando de responsabilidades a IsLive.com BV de pretensiones por terceros. Debido a ello IsLive.com BV tiene el derecho, entre otros, de explotar de manera comercial estas publicaciones.

8.4 IEn caso de que se haya notificado a IsLive.com BV de material que (supuestamente) implique una infracción, o de enlaces que contengan una (supuesta) infracción, IsLive.com BV se encargará, pero no es obligada, a retirar inmediatamente el dicho contenido.

Artículo 9: Modificaciones de Precios y Condiciones Generales

9.1 IsLive.com BV se reserva el derecho de modificar los servicios y precios que se exponen en el Sitio Web en cualquier momento sin previo aviso, y así modificar y adaptar estas Condiciones Generales, estando vigentes desde el momento de su publicación. Es la responsabilidad del Usuario de revisar estas Condiciones Generales con regularidad. Si continua utilizando el Sitio Web una vez hayan entrado en vigor las modificaciones, el Usuario reconoce y acepta esos cambios.

9.2 IsLive.com BV no asume ninguna responsabilidad por las posibles consecuencias perjudiciales que se deriven de los cambios de contenido en el Sitio Web o en las Condiciones Generales.

Artículo 10: Legislación de los Paises Bajos y Disputas

10.1 La utilización de este Sitio Web está sujeta a estas Condiciones Generales.

10.2 A estas Condiciones Generales se aplica la Ley de los Paises Bajos.

10.3 Toda disputa que esté relacionada con estas Condiciones Generales deberá someterse a la jurisdicción de los tribunales de los Paises Bajos.